Všeobecné obchodné podmienky STL SOLUTIONS

I.
Základné ustanovenia a definície pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti STL SOLUTIONS s.r.o., IČO: 53 460 481, so sídlom: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 150156/B ako predávajúcim, poskytovateľom služby a licenčných oprávnení (ďalej len „Spoločnosť STL SOLUTIONS“ alebo „predávajúci“) a kupujúcim, resp. objednávateľom služby (ďalej len „kupujúci“). Predmetom vyššie uvedenej kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru a s ním spojených služieb na internetovej stránke predávajúceho.

2. V prípadoch, v ktorých Spoločnosť STL SOLUTIONS vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/alebo licenčné oprávnenie podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky služby a/alebo licenčných oprávnení, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých súčasťou je aj reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci tiež vyhlasuje, že sa oboznámil s konkrétnymi podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a/alebo dodávaného tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

4. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, loga predávajúceho či patentov predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

5. Pre účely týchto VOP, majú nasledujúce pojmy v nich uvedené nasledovný význam:

a) „Tovarom“, „produktom“ alebo „zariadením“ sa rozumie tovar, produkt alebo služba ponúkaná na Stránke predávajúceho

b) „Spotrebiteľská zmluva“ je zmluva uzavretá so zmluvnou stranou, ktorá je fyzickou osobou na účel, ktorý sa môže považovať za patriaci do oblasti mimo jej predmetu obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania, s inou zmluvnou stranou, ktorá koná v rámci svojho predmetu obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania.

c) „Spotrebiteľom“ je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

d) „Podnikateľom“ je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

e) „Podnikateľom“ je tiež ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

f) „Kupujúcim“ je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

g) „Zmluvnými stranami“ sú kupujúci a predávajúci.

h) „Stránkou“, „internetovou stránkou“ alebo „webovým sídlom“ predávajúceho sa rozumie internetová stránka www.stl.solutions.

i) „Internetovým obchodom“ alebo „e-shopom“ predávajúceho sa rozumie internetová stránka predávajúceho.

j) „Oferta“ je ponúknutie tovaru a/alebo služby predávajúcim v jeho internetovom obchode.

k) „Akceptácia“ je každá „objednávka“ kupujúceho, teda každé vyplnenie objednávkového formuláru na stránke internetového obchodu predávajúceho kupujúcim a/alebo akýkoľvek iný určitý, jasný a zrozumiteľný prejav vôle kupujúceho nadobudnúť tovar a/alebo službu, ktorú predávajúci ponúka vo svojom internetovom obchode, za predpokladu, že tento prejav vôle dôjde do sféry vplyvu predávajúceho.

6. Pojmy nedefinované v tomto článku VOP majú význam, ktorý konkrétnemu pojmu možno objektívne prisúdiť s prihliadnutím na logický význam a hospodársky účel ustanovenia, v ktorom sa uvedený konkrétny pojem vyskytuje.

II.
Kúpna zmluva

A. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy v danej odlišnej časti uprednostnené pred týmito VOP.

3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránku predávajúceho, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnou elektronickou správou (e-mailom) na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnej elektronickej správe kupujúci nájde tiež odkaz na aktuálne znenie VOP. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákona. Tento postup platí vždy, pokiaľ neustanovujú tieto VOP inak.

5. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a kúpna zmluva vzniká momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

6. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú uvedené v týchto VOP. Tieto VOP sú k dispozícii na stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

7. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

8. Ak sú kupujúcim spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie.

B. Dodanie predmetu kúpy

1. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmetu kúpy a prípadne udelí príslušnú licenciu k aplikácii, spojenú s riadnym užívaním predmetu kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy, a kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Kupujúci sa môže stať vlastníkom predmetu kúpy až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Obdobne sa toto pravidlo použije v prípade udelenia licencie či poskytnutí služby.

3. Predávajúci kupujúcemu odovzdá predmet kúpy spolu s dokladmi, ktoré sa k predmetu kúpy vzťahujú.

4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať predmet kúpy kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s predmetom kúpy v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

5. Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať, odovzdá predmet kúpy kupujúcemu podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá kupujúcemu spotrebiteľovi predmet kúpy až, keď mu predmet kúpy odovzdá dopravca.

6. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, akosti a prevedení.

7. S ohľadom na predchádzanie vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 50,- EUR vrátane DPH (až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny). Ako náhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

8. Nakupujúci podnikateľ odoslaním objednávky vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v národnom jazyku.

9. Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného od predávajúceho dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi autorské práva k dielam a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu. Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, akceptujúc, že takéto konanie môže mať tiež trestnoprávne následky.

10. Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci tiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a iným spôsobom s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

III.
Objednávanie

1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

2. Objednať predmet kúpy je možné iba prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na Stránke.

3. Kupujúci berie na vedomie, že môže nastať situácia, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä vtedy, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

5. Kupujúci bude o čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si kupujúci zvolí.

IV.  
Platobné podmienky

1. Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby uskutočnenia platby:

 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste predávajúceho,
 • platba vopred bankovým prevodom,
 • platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste predávajúceho
 • platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

3. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

V.
Ceny

1. Všetky uvedené ceny produktov v internetovom obchode predávajúceho sú stanovené pre účely uzatvorenia zmluvy a ich výška nevyplýva zo zákona. V internetovom obchode predávajúceho sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu predmetu kúpy a podobne, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

2. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

3. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, služby a licencie, za ktorú predmetný tovar, službu a/alebo licenciu predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných akcií na jej prevádzkovanom e-shope, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

VI.
Dodacie podmienky

A. Spôsoby dodania

1. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zasielanie prepravnou službou
 • zasielanie kuriérom
 • zasielanie poštou na adresu či na priamo na poštu

2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a možnosti dojazdovej vzdialenosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

3. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho.

B. Ostatné podmienky

1. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

2. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@www.stl.solutions, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšie poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

VII.
Odstúpenie od zmluvy

A. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu na adresu: info@www.stl.solutions alebo STL SOLUTIONS, s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy tvorí prílohu č. 1 k týmto VOP.

2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže na tieto účely použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1.

5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

7. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

9. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

10. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

11. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

B. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu po zvážení predávajúceho ponúknuté odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru, na ktoré však nemá kupujúci, ktorý je podnikateľom zákonný nárok. Stav tovaru bude taktiež zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VIII.
Reklamačný poriadok

A. Všeobecné ustanovenia reklamačného poriadku

1. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s týmito VOP (a najmä s touto ich časťou) ešte pred objednaním tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú  súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

B. Dĺžka záruky

1. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, pokladničný blok, …) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

2. Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje uvedené vyššie.

3. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Záručná doba je 24 mesiacov.

5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

C. Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu vadného tovaru jeho zaslaním prepravnou službou na adresu STL SOLUTIONS, s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík musí byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby, dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a tel. číslo) a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.

2. Kupujúci, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku.

3. Reklamácia sa považuje za uplatnenú až v momente, keď je reklamovaný tovar doručený predávajúcemu, resp. ním poverenej a/alebo označenej osobe na adresu uvedenú v čl. VIII. písm. C ods. 1 týchto VOP a zároveň spĺňa všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP, najmä tie, ktoré sú uvedené v čl. VIII. písm. C ods. 1 týchto VOP.

D. Výluky

1. Porušením sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v rozsahu toho, k čomu je tovar určený.    

2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

a) mechanickým poškodením tovaru,
b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom a pod.,
f) ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,
g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
h) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
i) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
j) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
k) použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
l) použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

3. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné ich očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

E. Testovanie chyby

1. Tovar zaslaný na reklamáciu bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, resp. v správe od kupujúceho s popisom chyby).

2. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia softwaru, ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorej aplikácie nedodanej predávajúcim, alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá.

F. Odmietnutie prijatia do reklamácie

1. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu.

G. Osobitné ustanovenia, ak je kupujúcim spotrebiteľ

1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou.

2. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

3. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

4. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
  ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

6. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

7. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

8. Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.  

9. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby tovaru, ktoré boli vynaložené skutočne a účelne. Predávajúci uvedené náklady uhradí kupujúcemu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti o vrátenie nákladov, ktorá bude obsahovať číslo účtu, na ktoré majú byť náklady kupujúcemu uhradené.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby predmetu kúpy má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

H. Osobitné ustanovenia, ak je kupujúcim podnikateľ

1. Ak je kupujúci podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v primeranej lehote odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

2. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

3. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.

I. Spoločné ustanovenia reklamačného poriadku

1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

2. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkám nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

IX.
Licenčná zmluva konečného užívateľa aplikácie

1. Keď kupujúci sťahuje a/alebo používa aplikácie dodané predávajúcim alebo v jeho mene alebo v mene jeho obchodných partnerov na pokyn predávajúceho, v súvislosti s používaním zariadenia, kupujúci potvrdzuje a súhlasí, že si prečítal túto licenčnú zmluvu, porozumel jej, zaväzuje sa dodržiavať podmienky tejto licenčnej zmluvy a, že súhlasí s tým, že mu, bez predchádzajúceho oznámenia, bude odoslaná aktualizovaná verzia aplikácie. Ak kupujúci neakceptuje uvedené podmienky, súhlasí, že mu nebude poskytnutá licencia na používanie aplikácií a nebude ich používať.

2. Táto časť VOP obsahuje licenčnú zmluvu s podrobnosťami ohľadom obmedzeného práva na používanie aplikácií, ktoré ponúka predávajúci pre kupujúceho na svojom webovom sídle. Táto zmluva tvorí súčasť týchto VOP a je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim vo chvíli zakúpenia produktu.

3. Táto licenčná zmluva je uzatvorená na celú dobu trvania majetkových autorských práv k aplikáciám. Aplikácie obsahujú materiály, ktoré sú chránené autorským právom a inými predpismi týkajúcimi sa duševného vlastníctva.

4. Aplikácie obsahujú software licencovaný predávajúcim, ktorý je odovzdaný kupujúcemu do užívania a na používanie výhradne v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy a všetky práva, ktoré neboli jednoznačne poskytnuté kupujúcemu, sú vyhradené pre predávajúceho a každú tretiu stranu, ktorá má autorské práva na uvedených aplikáciách.

5. Kupujúci nemôže svojvoľne odstraňovať žiadne práva predávajúceho alebo tretej osoby, z akejkoľvek dokumentácie alebo aplikácie. Práva odovzdané v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy zahrňujú všetky aktualizácie aplikácií, ktoré nahradzujú a/alebo doplňujú originálny softvér. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tejto licenčnej zmluve v dôsledku nutnosti prispôsobenia tejto licenčnej zmluvy aktuálne platným právnym predpisom, zmenám v spôsobe poskytovania služieb alebo z iných relevantných dôvodov.

6. Predávajúci poskytuje nevýhradnú, obmedzenú, osobnú a neprenosnú licenciu pod podmienkou a so súhlasom s obmedzeniami uvedenými v tejto licenčnej zmluve, spojenými s inštaláciou a používaním aplikácií dodaných predávajúcim alebo v jeho mene. 

7. Aplikácie sú určené výhradne na vlastné, nekomerčné použitie a nemôžu byť používané na účely zisku alebo na majetkový prospech akejkoľvek osoby alebo subjektu. 

8. Podmienkou obmedzenej licencie na aplikácie, poskytnuté v tejto licenčnej zmluve, pokiaľ nie je uvedené inak, je to, že kupujúcemu sa zakazuje:

 • publikovať, zverejňovať, prenajímať, modifikovať, požičiavať, rozširovať a vytvárať odvodené diela (kópie) na základe tohto softvéru alebo jeho časti
 • kopírovať, dekompletovať, demontovať, prekladať, adaptovať a/alebo iným spôsobom prerábať softvér na podobu čitateľnú pre človeka
 • vytvárať zdrojový kód zo zdrojového kódu softvéru
 • pokúšať sa vytvoriť oddelený produkt z aplikácií
 • zahŕňať/zakomponovať aplikáciu/softvér do inej aplikácie/softvéru
 • vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré by mohli porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva predávajúceho alebo tretej osoby
 • sublicencovať aplikácie;
 • postupovať aplikácie/softvér

9. Kupujúci nie je vlastníkom aplikácií. Naopak, má obmedzenú licenciu na používanie aplikácií, počas celého trvania tejto licenčnej zmluvy. Vlastníkom všetkých aplikácií, a vykonávateľom všetkých autorských a majetkových práv k aplikáciám je predávajúci a/alebo jeho poskytovatelia licencií a/alebo jednotliví výrobcovia konkrétnych produktov. Akékoľvek iné použitie akýmikoľvek inými subjektmi je zakázané a predstavuje porušenie ustanovení tejto licenčnej zmluvy. 

10. Odplata za poskytnutie licencie na aplikácie bola uhradená kupujúcim v kúpnej cene za príslušný produkt, pre ktorý je konkrétna aplikácia určená

X.
Osobné údaje a ich ochrana

1. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované predávajúcim v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podmienky a rozsah spracovania osobných údajov je možné nájsť na internetovej stránke predávajúceho.

XI.
Voľba rozhodného práva a právomoci

1. Akékoľvek právne vzťahy upravené prostredníctvom týchto VOP, ako aj právne vzťahy neupravené prostredníctvom týchto VOP medzi predávajúcim a kupujúcim, a všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo len „OZ“), ako aj súvisiacimi predpismi, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o predaji na diaľku“) a právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

3. V prípade, že by voľba rozhodného práva podľa odseku 2 zbavovala spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou, podľa práva, ktoré by v prípade absencie voľby práva bolo právom rozhodným, budú mať tieto ustanovenia práva od ktorého sa nemožno odchýliť dohodou prednosť pred ustanoveniami zvoleného práva a týchto VOP.

4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru prijatý dňa 11. apríla 1980 vo Viedni sa pre úpravu ich zmluvných vzťahov nepoužije.

5. Všetky spory vyplývajúce z týchto VOP a/alebo zo zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim alebo s týmito zmluvami súvisiace, vrátane sporov o ich platnosť a/alebo o platnosť týchto VOP (resp. ich časti), výklad, alebo zrušenie, budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo priamo účinný právny akt Európskej únie nestanovia inak.

6. Ak má spotrebiteľ problém s predajcom, ktorý sa týka zakúpeného tovaru, výrobku či služby môže svoj spor vyriešiť mimosúdne a to prostredníctvom alternatívneho (ďalej len „ARS“) alebo on-line riešenia sporu (ďalej len „ORS“), ktoré upravuje smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.5.2021.

2. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie (alebo jeho časť) týchto VOP a/alebo zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia (ich časti) týchto VOP a/alebo zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim naďalej platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Objednávku je možné cez internetový obchod predávajúceho uskutočniť 24 hodín denne, 7 dní v týždni (ďalej len „prevádzková doba“).

5. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

Príloha č. 1

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Každý spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomným informovaním Spoločnosti STL SOLUTIONS o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu STL SOLUTIONS, s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, resp. na e-mail: info@www.stl.solutions.

4. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na stránke www.stl.solutions, ktorý tvorí prílohu č. 1 VOP spoločnosti Spoločnosť STL SOLUTIONS.

5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia v ponuke. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená po doručení vráteného tovaru späť na uvedenú adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa tej skutočnosti, ktorá nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

STL SOLUTIONS, s.r.o.
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – Nové Mesto
Slovenská republika
IČO: 53 460 481

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

Dátum: